Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 


 

СХВАЛЕНО   

педагогічною радою

(протокол №3 від 28. 01. 2021  року) 

 

Голова педагогічної ради

_____________________ В. І. Грибінна

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

наказ №  5 від   28 .01 2021року

 

 Директор ЗЗСО  І-ІІ ступенів

с. Ладижинські Хутори

___________________ В. І. Грибінна

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

 с. Ладижинські Хутори Гайсинської міської ради

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.               Загальні положення

 

1.1. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти інтегрована в загальну систему управління якістю освіти в закладі :ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори. ЇЇ запровадження  – стратегічне рішення освітнього закладу, яке може допомогти поліпшити його загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо ефективного та сталого розвитку закладу освіти. Вона має гарантувати якість освітньої діяльності та забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти. 

 

1.2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у  ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори. Розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори та інших нормативних документів.

 

1.3. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності закладу передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 

1.3.1                      . визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти; 

1.3.2                      . здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

1.3.3. щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників освітнього закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті; 

1.3.4. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

1.3.5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

1.3.6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 

1.3.7                      . забезпечення публічності інформації про освітні програми; 

1.3.8                      . забезпечення     ефективної          системи      та      механізмів академічної доброчесності працівників ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори і здобувачів освіти.

 

1.4. Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає:

 

1.4.1   . наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);

1.4.2   . організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки й освіти;

1.4.3             контроль освітньої діяльності у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори.

1.5. Внутрішня система забезпечення якості освіти у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

 

1.6. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори базується на таких принципах:

 

1.6.1                      . дитиноцентризм;

1.6.2                      . автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку закладу освіти, які відповідають нормативно-правовим документам, Державним стандартам загальної середньої освіти;

1.6.3                      . цілісність системи управління якістю;

1.6.4                      . постійне вдосконалення: розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти – це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам в освітній сфері, створюються нові можливості тощо;

1.6.5                      . вплив зовнішніх чинників: система освітньої діяльності в закладі освіти не є замкнутою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, місцева громада, освітня політика держави;

1.6.6. гнучкість та адаптивність.

 

Напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ЗЗСО  І-ІІ ступенів

с. Ладижинські Хутори

 

 

2. Освітнє середовище якості освіти

 

2.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці:

             приміщення й територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці;

             заклад забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми;

             здобувачі освіти та працівники ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх;

             працівники освітнього закладу обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я й вживають необхідних заходів у таких ситуаціях;

             у закладі створюються умови для харчування здобувачів освіти й працівників;

             у школі створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті;

             у закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

 

2.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації:

             адміністрація ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори, педагогічні працівники планують та реалізовують діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі;

             правила поведінки учасників освітнього процесу в навчально-виховному комплексі забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини;

             керівник та заступник керівника закладу, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви;

 

2.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору:

             приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування;

             у закладі застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

             адміністрація, працівники ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори взаємодіють з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучають їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти;

             освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя;

             в освітньому закладі створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу.

 

3. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

 

3.1. Наявність відкритої, прозорої та зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень:

3.1.1. здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;

3.1.2. система оцінювання у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;

3.1.3. здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим та об’єктивним.

      

3.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти:

3.2.1. у закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти;

3.2.2. у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори. упроваджується система формувального оцінювання.

 

3.3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання:

3.3.1. заклад освіти сприяє формуванню в здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання;

3.3.2. педагогічні працівники забезпечують самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

 

 

 

 

 

4. Система педагогічної діяльності

 

4.1. Ефективність планування педагогічними працівниками ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

4.1.1. педагогічні працівники ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори планують свою діяльність, аналізують її результативність;

4.1.2. педагогічні працівники освітнього закладу застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти;

4.1.3. педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);

4.1.4. педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);

4.1.5. педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та розвитку;

4.1.6. педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

 

4.2. Постійне підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності педагогічних працівників:

4.2.1. педагогічні працівники освітнього закладу сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 

4.3.    Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти:

4.3.1. педагогічні працівники навчально-виховного комплексу діють на засадах педагогіки партнерства;

4.3.2. педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;

4.3.3. у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.

 

4.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності:

4.4.1. педагогічні працівники освітнього закладу під час провадження педагогічної та творчої діяльності дотримуються академічної доброчесності;

4.4.2. педагогічні працівники школи сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

 

5.  Система управлінської діяльності

 

5.1. Нявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань:

5.1.1. у закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності;

5.1.2. у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми;

5.1.3. у закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти;

5.1.4. адміністрація закладу планує та здійснює заходи щодо утримання в належному стані будівель, приміщень, обладнання.

 

5.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм:

5.2.1. адміністрація освітнього закладу сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру;

5.2.2. навчально-виховний комплекс оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

 

5.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників .

5.3.1. керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми;

5.3.2. адміністрація закладу за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності;

5.3.3. керівник закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

 

5.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього  процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою:

5.4.1. у ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори створюються умови для реалізації прав та обов’язків учасників освітнього процессу;

5.4.2. управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу;

5.4.3. адміністрація навчально-виховного комплексу створює умови для розвитку громадського самоврядування;

5.4.4. керівник закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади;

5.4.5. режим роботи та розклад занять ЗЗСО  І-ІІ ступенів с. Ладижинські Хутори враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам;

5.4.6. у закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти (за потреби).