Звіт директора

 

 

Звіт

 директора ЗЗСО І-ІІ ст. с. Ладижинські Хутори

Гайсинської міської ради про свою діяльність
на посаді директора закладу освіти
у 2022-2023 навчальному році

26.06.2022 року

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №178 від 23.03.2005 року, яким затверджено Положення про порядок щорічного звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю, і сьогодні я звітую перед вами про свою роботу на посаді директора закладу за 2022-2023 навчальний рік. У своїй діяльності як директор закладу освіти впродовж звітного періоду керувавалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора закладу освіти, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу директора закладу та загальноприйнятими нормами моральної поведінки. 

 

1.   Загальна інформація про заклад освіти.

Будівля закладу, земельна ділянка, яка належить закладу, має площу 2,8 га.

У 2022-2023 навчальному році працювало 10 педагогічних працівників за основним місцем роботи, 3 педагогічних працівники  по сумісництву  та 6 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 42 здобувача освіти перейшли в наступний клас. Заклад випустив 11 випускників.

 

 

2. Кадрове забезпечення.

У 2022-2023 навчальному році педагогічними та технічними працівниками заклад було забезпечено на 90%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі кадрів, в тому числі обслуговуючого персоналу, враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність.

Вакантними посадами на 2022-2023 н.р. є:

-    вчитель математики. 

 

3. Методична робота.

У закладі склалася система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада закладу.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають кваліфікаційні категорії. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами результативно використовуються можливості шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів та гуманітарного циклу .

Учителі закладу прагнуть йти в ногу з життям: впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

Особливо актуальним стало зараз використання інноваційних технологій, проведення онлайн-уроків в цей непростий, тривожний час для нашої країни. Протягом року всі діти були залучені до дистанційного навчання, де проявилася відповідальність та співпраця здобувачів освіти, учителів та батьків.

 

4. Навчальна діяльність здобувачів освіти.

Впродовж 2022-2023 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання здобувачів освіти. З високим рівнем знань завершили навчальний рік:

6 клас – Савицький Вячеслав;

7 клас – Колібабчук Ірина;

9 клас – Юзик Софія;

9 клас – Таран Вероніка.

 

5. Виховна та позакласна робота.

Учителі закладу глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація здобувачів освіти, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу у закладі. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямованих у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спланована відповідно до Основних орієнтирів виховання за 5 напрямками:

•      Ціннісне ставлення до себе.

•      Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

•      Ціннісне ставлення до праці.

•      Ціннісне ставлення до природи.

•      Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховна робота здійснювалася з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти, і я вважаю, що вона набула чіткості, змістового характеру, а головне, що діти є активними учасниками всіх заходів.  Хоча цього року вони в більшості проводилися в онлайн-формі.

Дітям хочеться живого спілкування. Але кожний з них  розуміє, що його фронт зараз – вирости справжнім громадянином своєї Батьківщини, щоб Україна була незалежною, вільною та єдиною. Саме патріотичне виховання стало на першому місці як в усій нашій країні, так і у нашому закладі. І це виявляється в участі учнівського, батьківського та учительського колективів у благодійних акціях для підтримки Збройних Сил України та для нашої перемоги .

Здобувачі освіти закладу намагаються бути активними учасниками районних змагань, виставок. Але 2022-2023  навчальний рік для країни був складним, та ми маємо надію на поліпшення ситуації в наступному році. 

Активним у житті закладі є учнівське самоврядування – учнівський парламент.

 

6. Правовиховна робота.

Система правової освіти та виховання здобувачів освіти складає взаємопов’язані процеси  формування    правових    знань,     правового виховання і профілактичної роботи, основні напрями якої – це правова освіта здобувачів освіти, правова освіта батьків, правове виховання неповнолітніх. Питанню правовиховної роботи у закладі приділяється особлива увага. Працюючи над реалізацією Єдиної комплексної програми правовиховної роботи Вінницької області, районної та шкільної програм у закладі в системі організовано такі форми правового навчання і виховання:

-      тематичні лінійки;

-      класні години, перегляд відео та презентацій;

-      конкурси;

-      зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

-      індивідуальні бесіди із здобувачами освіти, що потребують особливої уваги;

-      зустрічі з батьками та відвідування проблемних сімей.

Класними керівниками постійно і ефективно проводиться робота із здобувачами освіти, які потребують особливої уваги та потрапили у складні життєві умови. На щастя, в цьому навчальному році в нас були відсутні всі види протиправної поведінки в навчальному закладі.

 

7. Співпраця з батьками.

Виховання здобувача освіти в закладі освіти і в сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником закладу, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх учнів: за потреби відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

 Однією з традиційних форм роботи з батьками у закладі є батьківські збори, індивідуальні бесіди, зустрічі з батьками. Тематика зустрічей підбирається з врахуванням вікових особливостей здобувачів освіти. Актуальність співпраці закладу освіти і сім’ї зумовлена, найперше, тією роллю, яку відіграє родина у вихованні дітей, у формуванні характеру дитини, її особистісних рис і національної свідомості.

 

8. Збереження і зміцнення здоров’я здобувачів освіти та працівників.

Медичне обслуговування здобувачів освіти та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження, відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі освіти сформовані списки, відповідно до яких здобувачів освіти віднесено до певних груп для занять фізичною культурою.

Важливим аспектом збереження здоров’я є створення умов для раціонального харчування здобувачів освіти протягом перебування у закладі. Організація харчування здобувачів освіти закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. За рахунок державного бюджету харчуються здобувачі освіти 1-4 класів, 5-9 класів – за батьківський кошт. На жаль, при дистанційному навчанні харчування в закладі було відсутнє.

 

9. Охорона праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей та дорослих у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності колективу закладу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, систематично проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед здобувачів освіти, відпрацьована та затверджена програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі із здобувачами освіти перед екскурсіями, спортивними змаганнями, відповідними уроками. Питання збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу є найважливішим і першочерговим.

 

10. Фінансово-господарська діяльність.

Будівлі закладу освіти прийняті в експлуатацію 1938 році. Заклад  розташований у 2 пристосованих приміщеннях, але, не зважаючи на це, я як директор закладу  разом з колективом працюємо над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, охайністю та естетикою, привабливістю шкільного подвір’я, класних кімнат. Фінансування закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу  освіти, воно є недостатнім для вимог сьогодення, для створення більш привабливого вигляду класних кімнат та закладу в цілому.

Адміністрація закладу освіти, класні керівники, технічні працівники приділяють достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Класні кімнати, коридори поступово поповнюються новими сучасними стендами, інформацією. Активно проводиться робота по озелененню та дизайну шкільного подвір’я: воно завжди прибране, доглянуте, всі гості, які відвідують заклад, приємно вражені тією роботою, яку проводить колектив закладу.

Вчасно здійснювалася бухгалтерією відділу освіти проплата за спожиті закладом енергоносії та заробітної плати колективу.

 

11. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу освіти, плану внутрішнього контролю та календарних планів вчителів, плану виховної роботи закладу та планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

У своїй роботі як директор закладу освіти керуюся нормативно-правовими документами, що регламентують роботу закладу. Ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу закладу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання закладу освіти, своєчасно реагувати на відхилення від норми чи негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимальну трудову атмосферу в колективі. Адміністрація закладу використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх завжди бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і особливостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від тих, з ким працюю.

Одним з головних завдань діяльності колективу, який я очолюю, є оновлення та відродження інтелектуального потенціалу кожної дитини, входженню її в контекст сучасного життя.

В подальшій своїй роботі я надалі хочу бачити такий же дружний, дієвийпрогресивнийпрацелюбний колектив. Адже наскільки ви вкладете душі в навчання дитини, її мікроклімат,  комфортні умови існування в нашому закладі – залежить наше місце в рейтингу закладів освіти району. Пасти задніх – це не сучасно. Вкладайте крихітку добра в наше майбутнє і вам все повернеться  сторицею.

 

Дякую за увагу.

Тепер переходимо до голосування.